ERAS
EUROPEJSKI RUCH AKTYWIZACJI SPOLECZNEJ
 
EUROPEJSKI RUCH AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ „ERAS”
jest organizacją non-profit, zostało powołane w  2006 roku  w  Łukowie.

Celem naszym jest wspierania rozwoju edukacyjnego społeczeństwa, głównie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkający na obszarach wiejskich, oraz chcących inwestować w siebie. Zmniejszenie poziomu bezrobocia zarówno młodzieży jak i osób dorosłych poprzez podnoszenie swojej atrakcyjności na rynku pracy. Inicjowanie i podejmowanie różnych działań na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych młodzieży, osób dorosłych, oraz starszych na terenach wschodnich .

Copyright (c)2013 ERAS